Tijela

Tijela Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka:

Upravni odbor

1. Damir Šegota
2. Robert Mijalić
3. Boris Roce
4. Branko Lenić
5. Nikola Nenadić
6. Ana Grubić

Umjetnički savjet

1. Silvija Đolonga
2. Istog Žorž
3. Melita Sorola
4. Luisa Ritoša
5. Ljiljana Barković
6. Želimir Hladnik

Nadzorni odbor

1. Marija Volkmer
2. Jelena Cetinja Vukelić
3. Dubravka Kanjski
4. Eda Mihovilić
5. Dragutin Barac
6. Egon Hreljanović

Časni sud

1. Dunja Demartini
2. Marin Miočić Stošić
3. Marinka Premuš