Tijela

Upravni odbor

1. Damir Šegota
2. Boris Roce
3. Branko Lenić
4. Dijana Trtanj
5. Robert Mijalić
6. Nikola Nenadić

 

Umjetnički savjet

1. Silvija Đolonga
2. Istog Žorž
3. Luisa Ritoša
4. Ivan Valušek
5. Ljiljana Barković
6. Izabela Peculić Stančić

 

Nadzorni odbor

1. Marija Volkmer
2. Ana Grubić
3. Melita Sorola
4. Dragutin Barac
5. Dubravka Kanjski
6. Andrej Kurtin

 

Časni sud

1. Dunja Demartini
2. Branko Kukurin
3. Dragan Karlo Došen