Pravilnik o organiziranju izložbi i prijavi prijedloga programa

PRAVILNIK O ORGANIZIRANJU IZLOŽBI  I PRIJAVI PRIJEDLOGA PROGRAMA U ORGANIZACIJI HDLU RIJEKA

 Članak 1

Umjetnički savjet kreira i priprema Umjetničke programe koje potvrđuje Upravni odbor. Putem internog natječaja članovi HDLUR-a pozivaju se da predaju prijedloge programa u tajništvo HDLUR-a.

Članak 2

Svi članovi Udruge koji su platili članarinu za prethodnu godinu i izvršili obveze prema Udruzi imaju pravo predložiti:

  • Samostalne izložbe i skupne projekte
  • Prijaviti se na skupne projekte koje je osmislio Umjetnički savjet

Članak 3

Prijava samostalnih projekata

  • Prednost pri odabiru samostalnih izložbi imaju članovi koji nikada nisu imali sufinanciran projekt u organizaciji HDLUR-a
  • Prioritet imaju umjetnici koji su duže u članstvu udruge
  • Prednost imaju kvalitetniji i bolje razrađeni programi
  • Prijave se primaju za izložbene prostore u gradu Rijeci. Ukoliko je dan prijedlog izložbe van Rijeke, projekt može biti prihvaćen ukoliko postoji mogućnost reciprociteta.
  • Zamolbe umjetnika koji su u zadnje tri godine imali samostalnu izložbu u organizaciji HDLU Rijeka, uzimaju se u razmatranje tek ukoliko nema dovoljno prijavljenih programa
  • Prijave se primaju do kraja svibnja za narednu godinu.
  • Podržati se mogu i projekti u suorganizaciji s institucijama i udrugama u kulturi RH, ukoliko Umjetnički savjet ocijeni, a u Upravni odbor podrži da su projekti kvalitetni i u interesu HDLU Rijeka.
  • Umjetnički savjet i Upravni odbor mogu prijaviti člana za samostalnu izložbu ukoliko ocijene da je to u interesu Udruge.

Članak 4

Prijedlog projekta u sebi mora sadržavati: razrađeni opis projekta, fotografije radova ili detaljan opis budućeg rada, suradnike u projektu, prostor i okvirni termin izlaganja.

 Članak 5

Upravni odbor na prijedlog programa Umjetničkog savjeta donosi konačnu odluku te se materijali jednoobrazno obrađuju i šalju na Natječaje javnih potreba u kulturi.

Nakon rezultata natječaja svi programi samostalnih izložbi sufinanciraju se istim iznosom financijskih sredstava, a po odluci Upravnog odbora.

 Članak 6

Retrospektive izložbe autora posebno se razmatraju i drukčije financijski tretiraju od samostalnih izložbi, ukoliko ih kao takve predloži Umjetnički savjet.

 Članak 7

Skupni projekti

  • Umjetnički savjet podržat će predložen i obrađen skupni projekt ukoliko u njemu sudjeluje 80 % članova HDLUR-a. Ukoliko je dan prijedlog izložbe u prostorima van grada Rijeke, projekt može biti prihvaćen ukoliko postoji mogućnost reciprociteta.
  • Podržati se mogu i projekti u suorganizaciji s institucijama i udrugama u kulturi RH, ako Umjetnički savjet i Upravni odbor ocijeni da su kvalitetni i u interesu HDLU Rijeke

Članak 8

 Svi odabrani projekti moraju se realizirati u skladu s predloženom prijavom na natječaje.

Upravni odbor