Boris Toman

Boris Toman rođen 1951. u Rijeci. Diplomirao Povijest umjetnosti i Filozofiju, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio kao profesor predmeta – Filozofija, Sociologija, Marksizam, Povijest umjetnosti i to u srednjim školama u Bakru, Senju, Pazinu i Rijeci. Pet godina bio je profesor na školi za Dizajn i primijenjenu umjetnost te jednu godinu honorarni predavač na Filozofskom fakultetu u Rijeci (predmet – Umjetnost 19. i 20. stoljeća)

Od 1996. do kraja 1999. radio kao kustos u Modernoj galeriji Rijeka.

Od početka 80. godina pa sve do danas prati likovna i druga srodna zbivanja na području Rijeke i šire regije. Najveći broj tekstova objavio je u dnevnim novinama i riječkim časopisima za kulturu, Novom listu, Dometima, Novi Kamov, Rivalu kao i povremeno na Hrvatskom radiju (treći program). U sklopu tih aktivnosti sudjelovao je u postavljanju većeg broja izložbi te objavio preko stotinjak članaka u raznim časopisima i publikacijama u Hrvatskoj. Kao likovni kritičar sudjelovao je u realizaciji umjetničkih monografija Slavka Grčka i Maura Stipanova, a u pripremi su monografije pokojnog labinskog slikara, Orlanda Mohorovića i Tome Gerića. Suradnik je i koautor pri izdavanju tri grafičke mape, zajedno s akademskim kiparom Zvonimirom Kamenarom, goranskim pjesnikom Franjom Švobom i riječkim akademskim slikarom Zlatkom Kutnjakom.

Do odlaska u mirovinu 2016. bio je član HZSU-a i Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske.

e-mail: sirob.namot2@gmail.com