O nama /

Izlagačka djelatnost

Ona obuhvaća poslove organizacije samostalnih i skupnih izložbi, umjetničkih akcija, kolonija, preseljenja izložbi i razmjene programa s drugim ustanovama i udrugama u zemlji i izvan nje. Organizacija recentnih skupnih ili samostalnih izložbi dio su dnevnog poslovanja Udruge a obuhvaća sljedeće:

- priprema i stručna obrada programa koji se prijavljuju na natječaje za sufinanciranje javnih potreba u kulturi, te na javne natječaje pravnih osoba i fondacija koje financijski pomažu djelatnosti u kulturi;
- organizacijsko, administrativno i financijsko posredovanje između autora i pravnih osoba koje financiraju programe;
- poticanje i organizacija izdavanja monografija i retrospektivnih izložbi za istaknute članove Udruge;
- najava i praćenje programa u medijima;
- tehnička realizacija programa (komunikacija s umjetnicima, likovnim kritičarima, selektorima projekata, organizacija postavljanja, čuvanja izložbe, koktela, čišćenja prostora, tisak pozivnica i slanje, dogovori s tiskarom oko tiskanja pozivnica, kataloga...);
- prezentiranje i promoviranje programa u drugim sredin